Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aan klanten van Verloskundigenpraktijk Meander.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

· Verloskundigenpraktijk Meander: de onderneming die zich bezighoudt met het verlenen van verloskundige zorg aan cliënten en bezoekers van haar website.

· Cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van Verloskundigenpraktijk Meander.

· Website: de website van Verloskundigenpraktijk Meander, te vinden op www.verloskundigenpraktijkmeander.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Verloskundigenpraktijk Meander en haar cliënten, alsmede op het gebruik van de website van Verloskundigenpraktijk Meander.

Artikel 3. Aanmelding
Cliënten kunnen zich aanmelden bij Verloskundigenpraktijk Meander via het aanmeldformulier op de website, per mail of telefonisch. Door zich aan te melden verklaart de cliënt zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Verloskundige zorg en kwaliteit
Verloskundigenpraktijk Meander verleent verloskundige zorg aan cliënten. Deze zorg wordt verleend conform de geldende professionele standaarden en richtlijnen. Als hulpverlener moeten we voldoen aan allerlei regels en wetten houden; dit ligt vast in de wet genaamd WGBO. Tevens zijn wij aangesloten bij Annature geboortezorg waarmee we gezamenlijke richtlijnen en protocollen ontwikkelen.

We zijn als verloskundigen geregistreerd in het kwaliteitsregister voor verloskundigen. Dit houdt in dat elke verloskundige jaarlijks de benodigde punten voor kwaliteitsbevordering haalt, door het volgen van nascholingen, vaardigheidstrainingen, symposia en studie. Zo zorgen we dat we up to date blijven van ontwikkelingen in ons vak en onszelf blijven ontwikkelen zodat we bijdragen aan een goede kwaliteit van zorg. Voor verdere informatie zie de website van de KNOV. 

Daarnaast hebben we maandelijks samen praktijkoverleg waarin we de zorg aan cliënten bespreken en kritisch naar onze kwaliteit van zorg kijken. We proberen continu onze zorg te verbeteren. Op deze manier zorgen wij voor een goede continuïteit en kwaliteit van zorg.

Wij stellen het heel erg op prijs als jullie met ons mee wilt denken over verbeteringen t.a.v. de praktijk en onze kwaliteit van zorg. Waar heb je behoefte aan? Zijn er zaken die je mist? Zijn er dingen die anders kunnen? Wij staan open voor alle tips en verbeterpunten. Laat het ons weten! Alle suggesties zijn welkom! Mail naar info@verloskundigenpraktijkmeander.nl of meldt het de eerstvolgende keer als jullie op het spreekuur zijn.

Artikel 5. Afspraken
Afspraken tussen Verloskundigenpraktijk Meander en de cliënt worden gemaakt in onderling overleg. Bij verhindering dient de cliënt de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Indien de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, behoudt Verloskundigenpraktijk Meander zich het recht voor om de kosten van de afspraak in rekening te brengen bij de cliënt. Deze kosten zijn niet te declareren bij de zorgverzekeraar.

Indien je zonder bericht niet op de gemaakte afspraak verschijnt, zijn wij genoodzaakt
€ 40,- voor een gemist intakegesprek of € 20,- voor een vervolgafspraak of spiraalplaatsing in rekening te brengen. Voor afspraken van 15 minuten zullen wij pas bij 2 keer een afspraak missen € 30,- kosten in rekening brengen. Uiteraard zullen wij bij onvoorziene omstandigheden met jullie meedenken!

Wij melden je aan voor MijnAmphia waar je de afspraken bij ons kunt inzien. Je krijgt hier tevens een reminder van, 2 dagen voorafgaand aan de afspraak. We verzoeken je om de afspraak tijdig te annuleren als je niet kunt, zodat we de vrijgekomen tijd voor een andere cliënt kunnen gebruiken.

Let op: wanneer je gebruik maakt van ‘Mijn Amphia’ staat er bij de afspraken altijd locatie Breda, ook als je een afspraak gepland hebt in Etten-Leur. Dit komt omdat Breda onze hoofdlocatie is. Dit kan helaas niet worden aangepast, dus houd hier rekening mee.

Artikel 6. Betaling
Verloskundige zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De cliënt dient te beschikken over een geldige zorgverzekering. Je bent als zwangere volledig verzekerd voor deze zorg. Dit houdt in dat je ook geen eigen risico hoeft te betalen over de zorg die een verloskundige aan je verleent. Voor de vergoeding van eventueel bijkomende kosten zoals bevallen in het ziekenhuis op niet medische indicatie, raden we je aan contact op te nemen met je verzekeraar. Indien de cliënt niet verzekerd is, zijn de kosten voor rekening van de cliënt. Bij asielzoekers of illegalen worden de kosten voor verloskundige zorg meestal door de overheid vergoed.

Wil je weten of wij met jouw zorgverzekeraar een contract hebben? Independer vertelt je meer. Soms geeft deze site het niet duidelijk aan maar alle verloskundigen in de regio zijn aangesloten bij Annature. Annature heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor verloskundige zorg! Mocht je twijfelen dan horen we dat graag.

Betalingsvoorwaarden
Deze betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996.

Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

Betalingstermijn, rente en invorderingskosten
Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voorzover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

BETALINGSVOORWAARDEN Handboek KNOV
Colofon © Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen te Bilthoven, 1998

Artikel 7. Aansprakelijkheid
Verloskundigenpraktijk Meander is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie die door de cliënt is verstrekt. Verloskundigenpraktijk Meander is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht, zoals een storing in de elektronische systemen van Verloskundigenpraktijk Meander of een tekortkoming van derden. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie op de site. Op deze site staat slechts algemeen geldende informatie die niet onze zorg vervangt.

Artikel 8. Klachten
Het is belangrijk dat je je goed voelt bij ons, want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je partner goed te begeleiden en het contact deskundig en aangenaam verloopt. Toch kan het voorkomen dat je niet geheel tevreden bent. Zit je met vragen of twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons. We nemen graag de tijd om er samen over te praten.

Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Deze is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Voor meer informatie over klachtenregeling:  www.klachtverloskunde.nl https://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/tekstpagina/46/klacht-over-je-verloskundige

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de cliënt wordt opgelost, kan de cliënt zich wenden tot de geschillencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). De kosten voor de behandeling van een klacht bij de geschillencommissie zijn voor rekening van Verloskundigenpraktijk Meander.

Onze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1-11-2022

Translate »