Privacy policy

Verloskundigenpraktijk Meander, gevestigd aan de Seeligsingel 2, 4811 CN te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
www.verloskundigenpraktijkmeander.nl
Seeligsingel 2, 4811 CN BREDA
076 – 700 21 79

Meander privacy policy

Verloskundigenpraktijk Meander zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van cliënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij streven ernaar persoonsgegevens te beschermen vanwege het recht op de privacy, we willen deze persoonsgegevens op een verantwoorde wijze beheren en beschermen tegen misbruik, verstoring en verlies en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of verstrekking.

In dit reglement wordt toegelicht hoe Verloskundigenpraktijk Meander persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Deze verklaring bevat informatie over welke (bijzondere) gegevens we verzamelen, hoe we die gebruiken en beschermen en waarom we die nodig hebben in het kader van privacy. Ook kun je lezen welke cookies er gebruikt worden en waarom.

Waarom verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens met als hoofddoel om kwalitatief goede zorg op maat te verlenen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de behandelovereenkomst tussen cliënt en zorgverlener.

Daarnaast zijn persoonsgegevens nodig voor

· Om contact op te nemen met onze cliënten en potentiële cliënten

· Om afspraken te maken met cliënten

· Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

· Voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Ook kan verwerking noodzakelijk zijn voor het verbeteren of uitbreiden van onze dienstverlening, overleg met andere disciplines in de zorgketen of het versturen van nieuwsbrief of informatie rondom je zwangerschap alsmede de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Door gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, huisarts en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede betaalgegevens van de betrokkene en haar partner.
 • Informatie m.b.t. de relevante medische en obstetrische anamnese van de betrokkene, waaronder gegevens die met instemming zijn overgenomen van een medebehandelaar (zoals huisarts, CJG, kraamzorg, gynaecoloog of verloskundige)
 • In geval van erfelijke aandoeningen medische gegevens van diens gezins- en familieleden;
 • Andere bijzondere persoonsgegevens met het oog op de goede behandeling van de betrokkene, zoals geboortedatum;
 • Alle relevante informatie voor de begeleiding van de zwangerschap uit contactmomenten, zowel telefonisch, op de praktijk, thuis of mails
 • Uitslagen uit het laboratorium onderzoek en uitslagen van echo’s.
 • Informatie over de aard van de behandeling, de diagnose, de uitslag en/of advies met betrekking tot de vervolgbehandeling van de betrokkene,alsmede de verstrekte rapportage van de behandeling.
 • Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow-up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening)
 • Informatie over het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding van de behandeling;
 • Informatie over de verzekering van de betrokkene, waaronder het verzekeringsnummer en het Burgerservicenummer.
 • Klachten en opmerkingen over de behandeling van
 • Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.

Hoe verzamelen en verwerken wij gegevens?
Wij hebben jullie de eerste controle vragen gesteld over jullie (fysieke, mentale en sociale) gezondheid en die van de familie. Hierna komen er gegevens binnen na echo en bloedafname alsook gegevens die uit de begeleiding van jullie zwangerschap, bevalling en kraamperiode voortkomen. De gegevens die jullie met ons delen verzamelen en verwerken we in jullie dossier in EPIC. EPIC is beveiligd volgens de wettelijke eisen. Alleen wij en onze medewerkers hebben toegang tot deze persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij hebben een gegevensbeschermingsbeleid opgesteld met de medewerkers van Meander, deze is in te zien voor cliënten. Zo zorgen we ervoor dat jullie persoonsgegevens goed worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in het privacy beleid tenzij we van tevoren toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gegevens in EPIC zijn overdraagbaar. Dat betekent dat ze kunnen worden ingezien, verplaatst, gekopieerd en doorgezonden en worden ingezien door andere disciplines in de zorgverlening. Dit kan alleen als er een behandelingsovereenkomst bestaat of wordt aangegaan en na jullie toestemming.

Medische gegevens die zijn verkregen om een behandelingsovereenkomst aan te gaan of te vervullen worden 15 jaar bewaard. Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij werden verwerkt. Als die persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd.

Verwerkers en andere derden

Toegang tot persoonsgegevens hebben in beginsel slechts degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling van de betrokkene, voor zover die toegang nodig is voor hun werkzaamheden. Je gegevens worden dus uitdrukkelijk niet verstrekt aan derden die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan jou of jullie baby. Denk aan verloskundigen, assistenten, gynaecologen, artsen en verpleegkundigen, JGZ, huisarts en consultatiebureau.

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Meander worden verwerkt door sub-verwerkers. De sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Meander en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Jullie persoonsgegevens worden aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Wanneer een verwerking namens de verantwoordelijke wordt verricht, doet Meander uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties afgeven dat de persoonsgegevens worden verwerkt conform de verordening, de uitvoeringswet of daarop gebaseerde regelgeving.

Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt: Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek; Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst; Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft; Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt. Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:

– Toestemming van de betrokkene;
– Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
– Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.

Geheimhouding

Medewerkers van Meander, EPIC en iedereen die onder verantwoordelijkheid van Meander toegang heeft tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens. Deze vloeit voort uit het ambt, het beroep of uit de arbeidsovereenkomst of verwerkersovereenkomst.

Website
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Als u een contactformulier op de website invult, of op een andere manier met ons contact opneemt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Permanente Cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. 

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media
De praktijk maakt regelmatig gebruik van Social media. Wij letten erop geen gegevens
te vermelden die naar jou te herleiden zijn, tenzij we nadrukkelijke toestemming
hebben. Je bent natuurlijk vrij om te reageren op onze berichten en om deze te delen,
maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die jij zelf vrij geeft. Lees de
privacyverklaring van Facebook, Twitter, Youtube en Instagram om te zien wat zij met
jouw persoonsgegevens doen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van de browser.

Rechten van cliënten
* Cliënten bepalen zelf welke persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en overgedragen.
* Eenmaal verleende toestemming kan altijd weer worden ingetrokken
* Cliënten hebben altijd het recht hun gegevens in het dossier in te zien.
* Cliënten hebben te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens.
* Cliënten hebben ten allen tijden het recht om hun gegevens te wijzigen, aanvullen of verwijderen.
* Cliënten hebben het recht om persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden verleende toestemming te laten verwijderen.
* Cliënten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het doorsturen van gegevens bij overdacht naar een andere zorgverlener.

Contact en klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over ons privacy beleid of over de verwerking, inzage of wijziging van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Marieke van Maaren via info@verloskundigenpraktijkmeander.nl. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van bovenstaande rechten uit te oefenen.

Wij hebben een gegevensbeschermingsbeleid, hierin staan welke technische en organisatorische maatregelen nodig zijn om die verwerkingen van persoonsgegevens goed te beveiligen. Dit beleid is in te zien. Opvragen kan via de mail. Tevens is het mogelijk een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Deze documenteert en behandelt datalekken.

Contact gegevens Functionaris Gegevensverwerking: Timo Schipperen, information security officer Amphia te bereiken via Tschipperen@amphia.nl.

Deze privacyverklaring ligt in de wachtkamer en staat online op verloskundigenpraktijkmeander.nl

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy reglement. Het verdient aanbeveling deze dan ook regelmatig te lezen. Dit privacy beleid is voor het laatst aangepast op 19-02-2023. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Daarnaast krijgen mensen een toestemmingsformulier bij de eerste controle op de praktijk zodat ze weten waar ze toestemming voor geven. Deze toestemming vinken we aan in het EPD patiënten dossier in EPIC.

Met vriendelijke groet,

De verloskundigen van Verloskundigenpraktijk Meander

Seeligsingel 2

4811 CN Breda

076- 7002179

info@verloskundigenpraktijkmeander.nl

Translate »